Logo ì-siōng kap Ki-kim-hōe ê lí-liām

Chiúⁿ Hoat-thài sian-siⁿ hām Sun Gio̍k-ki lú-sū goân-té sī Ko-hiông Kong-san Āu-âng lí ê kóng Tâi-gí chò-sit-lâng āu-tāi. Keng-kòe kúi cha̍p tang ê phah-piàⁿ, in ka-cho̍k chhòng-li̍p Lo̍k-an Pēⁿ-īⁿ. Lâng kóng chia̍h kóe-chí tio̍h pài chhiū-thâu. In ka-cho̍k chhōa-thâu seng koan 1000 bān chò Tâi-gí ki-kim thang ín-chhōa khah chē Tâi-oân-lâng chò-hóe khí-chō sin Tâi-oân bûn-hòa.
Hoat-Ki Tâi-gí Ki-kim-hōe ê “Hoat” goân-chū Chiúⁿ Hoat-thài, “Ki” goân-chū Sun Gio̍k-ki. Logo tiong-ng ka-pi=ê Hoat-Ki têng-hiān chhiū-ki-hêng, nâ=ê chúi-tih tāi-piáu chúi-hun, chheⁿ=ê hio̍h-á sī Tâi-oân. Logo tāi-piáu Ki-kim-hōe beh kō͘ Tâi-gí bûn-kàu ê chúi-hun ak chhiū-á, thang hō͘ Tâi-oân bûn-hòa ē-tàng tèng-kin tī Tâi-gí hām Tâi-oân-jī téng-thâu hoat sin ki, puh sin íⁿ.

Koan-hē Hoat-Ki

Pún hōe choân-miâ "Chiúⁿ Hoat-thài Sun Gio̍k-ki Tâi-gí-bûn Kàu-io̍k Ki-kim-hōe" (kán chheng Hoat-Ki Tâi-gí Ki-kim-hōe). Chong-chí sī chhui-sak tèng-kin Tâi-gí ê Tâi-oân-ha̍k kàu-io̍k, chhiok-chìn Tâi-gí-bûn ê phiau-chún-hòa, phó͘-phiàn-hòa kap kok-chè-hòa koh lo̍k-si̍t Liân-ha̍p-kok "Sè-kài Bûn-hòa To-iūⁿ-sèng Soan-giân" hām "Sè-kài bó-gí ji̍t" lāi-té tùi kok gí-giân cho̍k-kûn bûn-hòa pó-chiòng ê cheng-sîn.

Logo意象及基金會理念

蔣發太先生及孫玉枝女士為源自高雄岡山後紅里的務農台語家庭子弟,經過數十年努力後其家族創立樂安醫院。為回饋台灣社會,其家族捐贈一千萬做為台語文基金以拋磚引玉期待更多台灣人投入新台灣文化的建設行列。
發枝台語基金會的「發」(Hoat)取自蔣發太的「發」,「枝」(Ki)取自孫玉枝的「枝」。Logo中間以台語羅馬字Hoat-Ki為主軸呈現樹枝狀,藍色水滴代表水分,綠色葉子為台灣。Logo代表基金會將以台語文教的水分灌溉枝葉,讓台灣文化能釘根在台語及台灣字上發新枝、長新葉。

關係基金會

本會全名「財團法人高雄市蔣發太孫玉枝台語文教育基金會」,簡稱「發枝台語基金會」。

高雄市教育局許可設立:2023年6月26日高市教社字第11234634400號函

法人登記證書:橋頭地方法院112證財字第2號 登記簿第7冊第27頁第576號

基金總額: 新台幣一千萬元整

董事會籌備成立日期:2023年5月7日

國稅局統編號碼:9328 5585

對本會ê捐款ē-tàng抵稅

本會宗旨是推動釘根台語ê「台灣學」教育、促進台語文ê標準化、普遍化kap國際化以及落實聯合國「世界文化多樣性宣言」、「世界母語日」lāi-té對各語言族群文化保障ê精神。本會àn-chiàu相關法令規定辦理ē-bīn ê業務:
一、補助各級學校充實台語文圖書、設備kap教學教材。
二、主辦he̍k-chiá贊助各級學校、學生kap教師參加各類台語文競賽活動。
三、主辦he̍k-chiá贊助各類台語文相關學術研究、講座、公益性藝文活動。
四、提供以蔣化、余纏、蔣發太、孫玉枝冠名ê獎/助學金kap其他各式獎/助學金。
五、培育台語文師資並辦理相關研習課程、營隊kap研討會。
六、獎勵以台語文kap台灣字(傳統白話字)書寫ê各類出版品kap教材。
七、合作辦理台語認證以及推廣全民台語認證。
八、推廣每年3月11日林茂生教授受難日做台灣教師節
九、推廣每年3月14日王育霖詩人檢察官受難日做台灣詩人節
十、捐贈人指定ê符合本會宗旨ê特定用途。
十一、其他符合本會設立宗旨ê公益性文教事務。

Cho͘-chit sêng-oân 第一屆組織成員
(Jīm-kî 任期:2023.05.7~2026.05.6)


董事長(táng-sū-tiúⁿ):

蔣榮欽(樂安醫院院長)

董事(táng-sū):

蔣榮福(診所醫師)
蔣為志(律師)
張哲男(岡山社區大學創校校長)
蔡文章(阿公店溪文學獎總召集人)
鄭邦鎮(台南市前教育局長)
張復聚(台灣羅馬字協會創會會長)
鄭吉棠(大安高工老師)
陳慕真(成大台文系助理教授)

執行長(chip-hêng-tiúⁿ):

蔣為文(成大台文系教授)

副執行長(hù-chip-hêng-tiúⁿ):

蔣榮豐、張玉萍

 

聯絡方式(liân-lo̍k hong-sek)

高雄主事務所地址:820高雄市岡山區岡燕路73號

台南分事務所地址: 70457台南市北區小東路147巷32號

Tel: 06-209 6384
Fax:06-275 5190
e-mail: hoatki2023@gmail.com